نصب و پیکربندی MariaDB برای Apache و Nginx

MariaDB یک جایگزین رایگان و منبع باز برای MySQL است که عملکرد و امنیت بالایی دارد. در این آموزش، نحوه نصب و پیکربندی MariaDB برای استفاده با وب سرورهای Apache و Nginx را به صورت گام به گام توضیح خواهیم داد.

مرحله 1: به‌روز رسانی سیستم

ابتدا سیستم خود را به‌روز کنید:

				
					sudo apt update
sudo apt upgrade -y
				
			

مرحله 2: نصب MariaDB

برای نصب MariaDB، دستور زیر را اجرا کنید:

				
					sudo apt install mariadb-server -y
				
			

مرحله 3: پیکربندی MariaDB

برای ایمن‌سازی نصب MariaDB، دستور زیر را اجرا کنید:

				
					sudo mysql_secure_installation
				
			

در طول این فرآیند، از شما خواسته می‌شود تا رمز عبور root را تنظیم کنید و تعدادی سوال امنیتی را پاسخ دهید.

مرحله 4: دسترسی به خط فرمان MariaDB

برای ورود به خط فرمان MariaDB به عنوان کاربر root، دستور زیر را اجرا کنید:

				
					sudo mysql -u root -p
				
			

رمز عبوری که در مرحله قبلی تنظیم کرده‌اید را وارد کنید.

مرحله 5: ایجاد پایگاه داده و کاربر

در خط فرمان MariaDB، می‌توانید یک پایگاه داده و کاربر جدید ایجاد کنید:

				
					CREATE DATABASE mydatabase;
CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'myuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

				
			

مرحله 6: نصب PHP و ماژول‌های مورد نیاز

برای استفاده از MariaDB با Apache یا Nginx، به نصب PHP و برخی ماژول‌ها نیاز دارید:

				
					sudo apt install php php-mysql libapache2-mod-php -y # برای Apache
sudo apt install php php-mysql php-fpm -y # برای Nginx

				
			

پیکربندی Apache برای MariaDB

مرحله 7: نصب Apache

اگر Apache را نصب نکرده‌اید، دستور زیر را اجرا کنید:

				
					sudo apt install apache2 -y
				
			

مرحله 8: پیکربندی Virtual Host در Apache

فایل پیکربندی Virtual Host را ویرایش کنید:

				
					sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
				
			

و خطوط زیر را اضافه کنید تا به پایگاه داده MariaDB متصل شوید:

				
					<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html

  <Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  <FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>
</VirtualHost>

				
			

مرحله 9: راه‌اندازی مجدد Apache

پس از انجام تغییرات، Apache را راه‌اندازی مجدد کنید:

				
					sudo systemctl restart apache2
				
			

پیکربندی Nginx برای MariaDB

مرحله 10: نصب Nginx

اگر Nginx را نصب نکرده‌اید، دستور زیر را اجرا کنید:

				
					sudo apt install nginx -y
				
			

مرحله 11: پیکربندی Virtual Host در Nginx

فایل پیکربندی Virtual Host را ویرایش کنید:

				
					sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
				
			

و خطوط زیر را اضافه کنید تا به پایگاه داده MariaDB متصل شوید:

				
					server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  root /var/www/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock; # اطمینان حاصل کنید که نسخه PHP درست است
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

				
			

مرحله 12: راه‌اندازی مجدد Nginx

پس از انجام تغییرات، Nginx را راه‌اندازی مجدد کنید:

				
					sudo systemctl restart nginx
				
			

مرحله نهایی: تست اتصال PHP به MariaDB

ایجاد فایل تست PHP

برای اطمینان از اینکه PHP می‌تواند به MariaDB متصل شود، یک فایل PHP در دایرکتوری root وب‌سایت ایجاد کنید:

				
					sudo nano /var/www/html/test.php
				
			

و محتوای زیر را در آن قرار دهید:

				
					<?php
$servername = "localhost";
$username = "myuser";
$password = "mypassword";
$dbname = "mydatabase";

// ایجاد اتصال
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// بررسی اتصال
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";
?>

				
			

سپس، مرورگر خود را باز کرده و آدرس http://your_server_ip/test.php را وارد کنید. اگر همه چیز درست تنظیم شده باشد، باید پیغام “Connected successfully” را ببینید.

به این ترتیب، نصب و پیکربندی MariaDB برای استفاده با Apache و Nginx به پایان می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *